Algemene Voorwaarden

Inleiding
Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Faciliteiten
Artikel 3: Inspanning
Artikel 4: Afspraken
Artikel 5: Betaling
Artikel 6: Persoonsgegevens & Privacy
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Artikel 8: Beschadiging en/of diefstal
Artikel 9: Klachten
Artikel 10: Behoorlijk gedrag
Artikel 11: Garantie
Artikel 12: Recht

 1. Algemeen

* 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, behandeling, transactie en overeenkomst die betrekking heeft door Moaij gevestigd te Twijzelerheide, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

* 1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de cliënt” bedoeld: iedere persoon die bij of via Moaij zijn of haar behandeling of diensten laat uitvoeren of producten koopt.  

 

 1. Faciliteiten

* 2.1. De cliënt is op de hoogte van het feit dat er geen toilet aanwezig is in de salon.
* 2.2. De cliënt is op de hoogte van het feit dat de auto geparkeerd moet worden op het parkeerterrein scheef tegenover de salon.
* 2.3. De specialiste mag de cliënt verzoeken de auto te verplaatsen indien dit noodzakelijk is.

 

 1. Inspanning

* 3.1. De specialiste van Moaij zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
* 3.2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.
* 3.3. De specialiste van Moaij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
* 3.4. De specialiste van Moaij zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

 1.  Afspraken

* 4.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via de mail, aan Moaij te vermelden.
* 4.2. Indien de cliënt artikel 4.1 niet of tijdig nakomt, mag Moaij 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
* 4.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
* 4.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
* 4.5. Moaij moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt vermelden.
* 4.6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
*4.7. De cliënt dient tijdens de behandeling de instructies van de specialiste op te volgen.
*4.8. Na de behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt zal door de specialiste hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens de behandeling.

 

 1. Betaling

* 5.1. Moaij vermeld alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon.
* 5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
* 5.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
* 5.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of door middel van pinbetaling te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

* 6.1. De cliënt voorziet de specialiste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
* 6.2. De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
* 6.3. De specialiste verwerkt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
* 6.4. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
* 6.5. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling
* 6.6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
* 6.7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
* 6.8. De specialiste gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar Facebook profiel, webpagina en andere reclame/educatieve doeleinden na mondeling akkoord van de cliënt. Op de foto’s zal de cliënt niet herkenbaar in beeld gebracht worden om de privacy van de cliënt te waarborgen.

 

 1. Aansprakelijkheid

*7.1 Moaij is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de specialiste van Moaij is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

 

 1. Beschadiging en/of diefstal

* 8.1. Moaij behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
* 8.2. Voor uw en onze veiligheid, maken wij gebruik van bewakingscamera’s.
* 8.3. Moaij meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

* 9.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking gemeld worden aan de eigenaresse van Moaij.
* 9.2. Moaij moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
* 9.3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Moaij de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
* 9.4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Moaij het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Moaij geeft geen contanten terug.
*9.5. Indien Moaij en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de klachtenfunctionaris.
*9.6. Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kan de cliënt zijn of haar klacht bij de geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging neerleggen.

 

 1. Behoorlijk gedrag

* 10.1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
* 10.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag, seksueel getinte opmerkingen of handelingen blijft vertonen, heeft de specialiste van Moaij het recht de behandeling te staken en de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is dan alsnog het gehele bedrag van de behandeling schuldig.
* 10.3. Bij Moaij wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van specialisten.
* 10.4. Er word van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

 1. Garantie

* 11.1. Moaij geeft de cliënt een drie daagse garantie op de behandeling en een zeven daagse garantie op producten.
Deze genoemde garantie vervalt indien:
– De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
– De cliënt andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 1. Recht

* 12.1. Op elke overeenkomst tussen Moaij en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
* 12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.
* 12.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Huidtherapeut & Schoonheidssalon Moaij

Placeholder gevuld punt Gratis Icoon Ljurkstrjitte 72D, 9271 CS De Westereen
Oproep te beantwoorden, ios 7 interface-symbool Gratis Icoon 0511 74 50 12
Oproep te beantwoorden, ios 7 interface-symbool Gratis Icoon 06 374 54 617
Zwarte envelop Gratis Icoon info@moaij.nl

Cadeaubon

Wil je iemand verwennen of ben je op zoek naar een leuk verjaardagscadeau? Een cadeaubon van Huidtherapeut & Schoonheidssalon Moaij biedt de uitkomst! Je kunt zelf aangeven voor welk bedrag, of voor welke behandeling. Deze cadeaubon kun je ophalen in de salon en wordt natuurlijk mooi voor je ingepakt!